Silicon Labs EZR32WG family

Silicon Labs's EZR32WG MCUs family implementation.

Silicon Labs's EZR32WG MCUs family implementation.